Kế hoạch Hội thi GVDG cấp trường 20-21

Thứ hai - 30/11/2020 05:48
KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi GVDG cấp trường năm học 2020-2021

 
Căn cứ thông tư số 22/2019/TT BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông;
Thực hiện công văn số: 219/GDĐT- THCS, ngày 08/10/2020 của Phòng GD-ĐT Hoài Ân về việc tổ chức hội thi GDDG và GVCNG cấp THCS cấp huyện năm học 2020-2021;
Trường THCS Ân Mỹ xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi GVDG cấp trường năm học 2020-2021 như sau:
 I. Mục đích và yêu cầu của Hội thi
 1.1 Mục đích
- Phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của toàn ngành;
- Tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp;
- Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và công tác chủ nhiệm lớp.
1.2 Yêu cầu
- Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình giáo dục trung học cơ sở;
- Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.
II. Đối tượng, tiêu chuẩn và số lượng, nội dung tham gia Hội thi
1. Đối tượng: Là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại Trường THCS Ân Mỹ.
2. Tiêu chuẩn: Giáo viên tham gia Hội thi cấp trường phải đảm bảo đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên của năm liền kề năm tham dự Hội thi, trong đó các tiêu chí tại Tiêu chuẩn 3 (Tiêu chuẩn Xây dựng môi trường giáo dục) và Tiêu chuẩn 4 (Tiêu chuẩn Phát triển mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội) được quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đạt mức tốt;
3. Số lượng: Mỗi tổ chuyên môn cử  02 giáo viên/môn để tham gia Hội thi.
4. Nội dung:
a) Thực hành một tiết tổ chức hoạt động giáo dục (tiết sinh hoạt lớp hoặc tiết hoạt động trải nghiệm hoặc tiết hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp) theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra Hội thi. Tiết tổ chức hoạt động giáo dục tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại lớp học với nguyên trạng số lượng học sinh của lớp đó. Giáo viên không được tổ chức dạy trước (dạy thử) tiết tổ chức hoạt động giáo dục tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết tổ chức hoạt động giáo dục trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi;
b) Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Thời lượng trình bày không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi. Biện pháp được lãnh đạo cơ sở giáo dục xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó.
III. Quy trình tham gia Hội thi
- Giai đoạn 1: Trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác giảng dạy (Giáo viên tham gia Hội thi được công nhận là đạt yêu cầu của giai đoạn 1 nếu phần trình bày biện pháp được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá mức Đạt)
- Giai đoạn 2:
Thực hành tiết dạy theo kế hoạch của Ban tổ chức Hội thi. (Giáo viên tham gia giai đoạn 2 Hội thi khi đã đạt yêu cầu của giai đoạn 1)
IV. Thời gian, địa điểm, kinh phí tổ chức Hội thi
1. Thời gian: Hội thi diễn ra từ ngày 08/10/2020 đến 14/10/2020. Cụ thể:
- Ngày 09/10/2020: Khai mạc và tổ chức thi trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác giảng dạy.
- Ngày 10/10/2020: Tổng hợp và công bố kết quả giai đoạn 1.
- Ngày 11/10/2020: Giáo viên bốc thăm tiết dạy (chỉ tổ chức cho giáo viên đạt yêu cầu giai đoạn 1). Ban tổ chức giao lịch dự giờ cho giám khảo.
- Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 14/10/2020: Giáo viên thực hành tiết dạy, giám khảo chấm tiết dạy của giáo viên (theo lịch đã bốc thăm)
- Ngày 15/10/2020: Tổng hợp kết quả và chuẩn bị tổng kết hội thi.
- Ngày 16/10/2020: Tổng kết hội thi. 
2. Địa điểm:
- Khai mạc, tiến hành thi trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, bốc thăm tiết dạy và tổng kết: Tại phòng thực hành Hóa - Sinh của Trường THCS Ân Mỹ.
- Chấm tiết dạy tại một số lớp của Trường THCS Ân Mỹ.
3. Kinh phí:  Thực hiện theo quy định hiện hành.
V. Hồ sơ tham gia Hội thi
Danh sách giáo viên đăng ký do tổ trưởng chuyên môn ký xác nhận.
Kết quả đạt chuẩn nghề nghiệp (bao gồm kết quả đánh giá đạt chuẩn nghề nghiệp và các minh chứng xác thực) theo điểm a Khoản 2 các Điều 6, 7, 8 của  Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT  ngày 20/12/2019 của Bộ GD&ĐT; xác nhận của lãnh đạo cơ sở giáo dục kèm theo minh chứng xác thực về việc giúp người học có sự tiến bộ rõ rệt thông qua việc vận dụng hiệu quả biện pháp trong công tác giảng dạy, chủ nhiệm lớp.
VI. Đánh giá các nội dung, kết quả của giáo viên dự thi, xếp giải và cơ cấu giải thưởng.
1. Đánh giá các nội dung thi
a) Đối với phần trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác giảng dạy:
- Giáo viên trình bày biện pháp; giám khảo trao đổi, đánh giá và thống nhất mức đạt hoặc chưa đạt. Phần trình bày biện pháp đạt mức đạt khi đảm bảo các yêu cầu: Nêu rõ được biện pháp có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu đổi mới dạy học và giáo dục, phù hợp với đối tượng học sinh và thực tiễn nhà trường trong công tác giảng dạy của cá nhân nơi giáo viên đang làm việc; biện pháp được nhà trường và đồng nghiệp ghi nhận và có minh chứng về sự tiến bộ của học sinh khi áp dụng biện pháp. Nếu không đảm bảo các yêu cầu trên thì phần trình bày biện pháp là chưa đạt.
- Phần trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác giảng dạy được 03 giám Khảo đánh giá độc lập, tối đa là 20,0 điểm. Điểm phần trình bày biện pháp là trung bình cộng điểm của 03 giám khảo.
b) Đối với phần thực hành tiết dạy: Được 03 giám khảo cho điểm và đánh giá độc lập, tối đa là 20,0 điểm. Điểm của tiết dạy là trung bình cộng điểm của 03 giám khảo. Sau khi giáo viên hoàn thành phần thực hành tiết dạy, giám khảo nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm với giáo viên dự thi.
          2. Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi
Giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đảm bảo các yêu cầu sau:
- Đạt yêu cầu của giai đoạn 1, nghĩa là phần trình bày biện pháp được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá mức đạt.
- Phần thực hành tiết dạy được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá loại giỏi và không có giám khảo đánh giá là loại trung bình trở xuống.
Giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường được Hiệu Trưởng nhà trường cấp giấy chứng nhận.
3. Xếp giải:
Giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường phải thỏa mãn các yêu cầu ở mục VI.2 và được xếp giải như sau:
- Giải Nhất: Giáo viên có điểm thi từ 38,0 điểm đến 40,0 điểm.
- Giải Nhì: Giáo viên có điểm thi từ 36,0 điểm đến dưới 38,0 điểm.
- Giải Ba: Giáo viên có điểm thi từ 34,0 điểm đến dưới 36,0 điểm.
- Giải Khuyến khích: Các trường hợp còn lại.
4. Cơ cấu giải thưởng:  Theo quy định hiện hành.

Trên đây là kế hoạch tổ chức thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp năm học 2020-2021. Nhà trường yêu cầu các tổ chuyên môn, cá nhân triển khai thực hiện./.
                                                                      HIỆU TRƯỞNG 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

binhdinhlogo
 
btv
 
 
 
 
Văn bản mới

90/2020/NĐ-CP

Nghị định 90 về đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Lượt xem:1014 | lượt tải:260

1510/SGDĐT-VP

CV phòng, chống dịch Covid 19 của Sở GD-ĐT Bình Định

Lượt xem:899 | lượt tải:165

448/UBND-VX

CV phòng phòng, chống Covid 19 trên địa bàn huyện

Lượt xem:643 | lượt tải:162

140/GDĐT-VP

CV phòng, chống dịch Covid 19 của Phòng GD-ĐT Hoài Ân

Lượt xem:726 | lượt tải:156

4915-UBND

Công văn của UBND tỉnh Bình Định về phòng chống dịch Covid-19

Lượt xem:860 | lượt tải:141
Videos
 Thống kê
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay530
  • Tháng hiện tại7,127
  • Tổng lượt truy cập751,484

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ÂN MỸ 
Địa chỉ: Long Quang, Ân Mỹ, Hoài Ân, Bình Định
Điện thoại: 0256.3874.779
Email: c2anmyha.binhdinh@moet.edu.vn
Chịu trách nhiệm: ThS. Nguyễn Hữu Duy - HT

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây