Kế hoạch KT cuối HK1 2021-2022

Thứ năm - 25/11/2021 05:20

KẾ  HOẠCH
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021-2022

Thực hiện công văn 229/GDĐT-THCS ngày 22/11/2021 của Phòng GĐ-ĐT Hoài Ân về việc hướng dẫn kiểm tra đánh giá học sinh THCS cuối học kỳ I năm học 2021-2022; Trường THCS Ân Mỹ lập kế hoạch kiểm tra cuối kỳ I năm học 2021-2022 như sau:
I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:
Tổ chuyên môn chỉ đạo giáo viên tiếp tục bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng quy định tại Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ GDĐT ban hành chương trình giáo dục phổ thông; Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ GDĐT ban hành chương trình giáo dục phổ thông; kiểm tra, rà soát nội dung chương trình theo hướng dẫn Công văn số 201/GDĐT-THCS ngày 20/9/2021 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS và kế hoạch giáo dục môn học của các tổ chuyên môn đã được HT phê duyệt, tổ chức xây dựng kế hoạch kiểm tra cuối HKI. Việc tổ chức kiểm tra phải đảm bảo các yêu cầu được nêu trong Công văn số 299/GDĐT-THCS ngày 18/10/2021 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh cấp THCS từ năm học 2021-2022.
II. TỔ CHỨC KIỂM TRA
1. Nội dung kiểm tra
- Bao gồm nội dung trong chương trình HKI tính đến hết tuần học thứ 17 học kỳ 1 – năm học 2021-2022.
- Môn tiếng Anh: Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1536/SGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Sở GDĐT về việc triển khai kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn tiếng Anh cấp trung học từ năm học 2014-2015. Việc kiểm tra kỹ năng nói được thực hiện như sau:
 Tổ trưởng chuyên môn chỉ đạo giáo viên tiếng Anh xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra kỹ năng trên cho tất cả học sinh của các khối lớp 6, 7, 8, 9. Trong đó lưu ý:
+ Thời gian kiểm tra: Được bố trí trái buổi với thời gian kiểm tra chính thức dành cho khối hoặc lớp đó (có thể kiểm tra kỹ năng này sớm hơn buổi kiểm tra chính thức môn tiếng Anh nhưng không được sớm hơn lịch kiểm tra chung của các bộ môn thuộc khối lớp đó do Phòng GDĐT quy định).
+ Giám khảo: Phải có ít nhất 2 giám khảo (cặp chấm)/phòng kiểm tra.
+ Hình thức kiểm tra: Có thể kiểm tra một em, một cặp hoặc một nhóm học sinh nhưng không quá 4 em/lượt/cặp chấm.
+ Sử dụng các Topic do Phòng GDĐT cung cấp gửi qua email để kiểm tra kỹ năng nói của học sinh.
Lưu ý: Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung được hướng dẫn: Không dạy; Đọc thêm; Không làm; Không thực hiện; Không yêu cầu; Khuyến khích học sinh tự đọc; Khuyến khích học sinh tự học; Khuyến khích học sinh tự làm; Khuyến khích học sinh tự thực hiện.
2. Tổ chức ra đề kiểm tra
- Phòng GDĐT tổ chức ra đề 08 môn khối 9: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, tiếng Anh, Toán, Vật lí, Hóa học và Sinh học; 03 môn Ngữ văn, Toán, tiếng Anh đối với khối 6,7,8.
- Phòng GDĐT photo tất cả các đề của các môn do Phòng GD-ĐT ra đề. Thời gian nhận đề và Hướng dẫn chấm: Lúc 8 giờ, ngày 21/12/2021.
- Các môn còn lại nhà trường phân công như sau:
TT Họ và tên GV Ra đề môn G/C
1 Vương Thị Mỹ Ly  Sinh 7,8; CN 6,7; KHTN 6  
2 Nguyễn Thị Thanh Toại Hóa 8, KHTN 6  
3 Nguyễn Hữu Duy Tin học 6  
4 Phạm Chấn Hải MT 7,8; NT 6; HĐTN 6  
5 Đặng Khuất Hậu GDCD 6  
6 Võ Trung Huân Sử 7,8; CD 7,8,9; ĐP6; LSĐL6  
7 Trần Quốc Hưng Thể dục 6,7,8,9  
8 Tô Thành Khẩn Địa 7,8; LSĐL6  
9 Bùi Long Thuần Vật lý 7,8, CN 8,9; KHTN 6  
10 Trần Hải Viễn Tin học 7  
11 Võ Xuân Vũ Âm nhạc 7,8,9; NT 6  
3. Cấu trúc và các yêu cầu của đề kiểm tra
Theo công văn hướng dẫn số 299 của Phòng GD-ĐT.
4. Lịch kiểm tra
Các môn Thể dục, Âm nhạc, Nghệ thuật, Mỹ thuật, Hoạt động trãi nghiệp hướng nghiệp kiểm tra theo TKB, các môn còn lại có lịch cụ thể sau:
* Đối với khối 6,7
Buổi Ngày Môn TL Mở đề Giao đề Tính giờ Thu bài
Chiều 27/12 Văn 6,7 90 13h10 13h20 13h25 14h55
GDCD 6,7 45 15h05 15h15 15h20 16h05
28/12 Toán 6,7 90 13h10 13h20 13h25 14h55
C.nghệ 6,7 45 15h05 15h15 15h20 16h05
29/12 Anh 7 45 13h10 13h20 13h25 14h10
Địa 7 45 14h15 14h20 14h25 15h10
Sử 7 45 15h15 15h20 15h25 16h10
Anh 6 90 13h10 13h20 13h25 14h55
LS.ĐL 6 90 15h00 15h10 15h15 16h45
30/12 KHTN 6 90 13h10 13h20 13h25 14h55
Tin học 6 45 15h05 15h15 15h20 16h05
Vật lý 7 45 13h10 13h20 13h25 14h10
Sinh 7 45 14h15 14h20 14h25 15h10
Tin học 7 45 15h15 15h20 15h25 16h10
        
* Đối với khối 8,9
Buổi Ngày Môn TL Mở đề Giao đề Tính giờ Thu bài
Sáng 27/12 Ngữ văn 90 7h10 7h20 7h25 8h55
Hóa học 45 9h20 9h30 9h35 10h20
28/12 Toán 90 7h10 7h20 7h25 8h55
Lịch sử 45 9h20 9h30 9h35 10h20
29/12 Vật lí 45 7h10 7h20 7h25 8h10
Tiếng anh 45 8h35 8h45 8h50 9h35
C.Nghệ 45 9h45 9h55 10h00 10h45
30/12 Sinh học 45 7h10 7h20 7h25 8h10
Địa lí 45 8h35 8h45 8h50 9h35
GDCD 45 9h45 9h55 10h00 10h45

5. Tổ chức coi, chấm kiểm tra
a) Coi kiểm tra: Tổ chức kiểm tra theo khối
+ Khối 6: 58 học sinh chia 2 phòng.  
+ Khối 7: 78 học sinh chia 4 phòng.
+ Khối 8: 89 học sinh chia 4 phòng.
+ Khối 9: 67 học sinh chia 4 phòng.
b) Chấm kiểm tra
- Yêu cầu chung: bài kiểm tra của học sinh phải được đánh ký hiệu mã
phách và cắt phách trước khi chấm; mỗi bài kiểm tra phải có 02 giám khảo chấm.
- Tổ chức chấm tập trung tại trường, thời gian thực hiện từ ngày 31/12/2021
III. ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH
- Đối với lớp 6: Thực hiện theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ GDĐT về việc quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.
- Đối với các lớp từ 7 đến 9: Thực hiện theo Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TTBGDĐT 12/12/2011.
IV. Công việc sau khi kiểm tra.
Sau khi kiểm tra cuối HKI xong, nhà trường tiếp tục tổ chức dạy và học cho đến khi hết chương trình HKI theo quy định của biên chế năm học (trường hợp thực hiện chương trình bị chậm do nghỉ bão lụt hoặc do ảnh hưởng dịch Covid 19 thì nhà trường có kế hoạch tổ chức dạy bù).
- Tổ chuyên môn chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc việc cập nhật thông tin cá nhân, kết quả kiểm tra, đánh giá, xếp loại học lực và hạnh kiểm học sinh vào các loại hồ sơ giáo viên và phần mềm quản lý điểm theo quy định, không được sai sót.
- Chế độ báo cáo:
Báo cáo kết quả điểm kiểm tra, đánh giá cuối HKI về Phòng GDĐT bằng hình thức nhập số liệu vào biểu thống kê theo đường link do Phòng GDĐT cung cấp;
+ Thống kê kết quả xếp loại về hạnh kiểm, học lực cuối học kỳ của học sinh từng khối lớp, toàn trường theo mẫu vnEdu;

+ Các đơn vị gửi bản mềm các đề kiểm tra cuối HKI (kèm theo ma trận, hướng dẫn chấm) của các môn do trường ra đề về địa chỉ minhcanhpgdha@gmail.com;
+ Các đề nghị đối với Phòng, Sở GDĐT (nếu có);

+ Hạn chót hoàn chỉnh số liệu báo cáo đến ngày 17/01/2022.
Trên đây là kế hoạch kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2021-2022 của trường THCS Ân Mỹ. Đề nghị các tổ trưởng chuyên môn, giáo viên triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo với Hiệu trưởng nhà trường để kịp thời giải quyết./.

Nguồn tin: Nguyễn Hữu Duy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

binhdinhlogo
 
btv
 
 
 
 
Văn bản mới

90/2020/NĐ-CP

Nghị định 90 về đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Lượt xem:1290 | lượt tải:299

1510/SGDĐT-VP

CV phòng, chống dịch Covid 19 của Sở GD-ĐT Bình Định

Lượt xem:1193 | lượt tải:183

448/UBND-VX

CV phòng phòng, chống Covid 19 trên địa bàn huyện

Lượt xem:1043 | lượt tải:180

140/GDĐT-VP

CV phòng, chống dịch Covid 19 của Phòng GD-ĐT Hoài Ân

Lượt xem:1118 | lượt tải:174

4915-UBND

Công văn của UBND tỉnh Bình Định về phòng chống dịch Covid-19

Lượt xem:1263 | lượt tải:160
Videos
 Thống kê
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay332
  • Tháng hiện tại7,745
  • Tổng lượt truy cập855,745

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ÂN MỸ 
Địa chỉ: Long Quang, Ân Mỹ, Hoài Ân, Bình Định
Điện thoại: 0256.3874.779
Email: c2anmyha.binhdinh@moet.edu.vn
Chịu trách nhiệm: ThS. Nguyễn Hữu Duy - HT

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây