Kế hoạch kiểm tra giữa HK2 2020-2021

Thứ tư - 24/03/2021 05:31

KẾ  HOẠCH
KIỂM TRA GIỮA KỲ II - NĂM HỌC 2020-2021

Căn cứ công văn số: 211/GDĐT-THCS ngày 24/9/2020 của Phòng GĐ-ĐT Hoài Ân về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh cấp THCS từ năm học 2020-2021;
Thực hiện công văn 46/GDĐT-THCS ngày 02/03/2021 của Phòng GĐ-ĐT Hoài Ân về việc hướng dẫn kiểm tra đánh giá học sinh THCS giữa học kỳ II năm học 2020-2021;
Trường THCS Ân Mỹ lập kế hoạch kiểm tra giữa kỳ I năm học 2020-2021 như sau:
I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:
1. Bài kiểm tra đánh giá giữa kỳ được thực hiện trên giấy.
2. Đề kiểm tra, đánh giá phải được xây dựng theo ma trận (cấu trúc ma trận đề theo quy định tại Công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra).
3. Thời lượng kiểm tra từng môn:
- Các môn: Toán và Ngữ văn: 90 phút
- Các môn còn lại: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, tiếng Anh, Công nghệ và Tin học: 45 phút.
4. Ra đề kiểm tra, đánh giá:
Phòng GDĐT tổ chức ra đề kiểm tra chung cho các trường THCS trên địa bàn huyện các bộ môn thuộc các khối lớp, cụ thể như sau:
- Các khối lớp 6, 7, 8 gồm 03 môn: Ngữ văn, Toán, và tiếng Anh;
- Khối lớp 9 gồm 8 môn: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh, Lịch sử, Địa lí, Vật lí, Hóa học và Sinh học.
Các môn còn lại nhà trường phân công giáo viên ra đề kiểm tra. (có bảng phân công kèm theo)  
5. Biên soạn đề kiểm tra: Theo quy trình biên soạn đề, mỗi môn học phải có tối thiểu 02 bộ đề kiểm tra, có hướng dẫn chấm chi tiết và biểu điểm. Nhà trường sẽ tổ chức bóc thăm chọn đề chính thức và dự bị.
6. Cấu trúc đề kiểm tra:
- Môn Ngữ văn: Tự luận 100%.
- Các môn: Toán, tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Công nghệ, Tin học và Giáo dục công dân đề kiểm tra gồm 02 phần: Trắc nghiệm khách quan và tự luận, điểm số mỗi phần chiếm 50% tổng số điểm bài kiểm tra.
- Hình thức trắc nghiệm khách quan trong đề kiểm tra: giáo viên có thể sử dụng nhiều hình thức trắc nghiệm khách quan khác nhau trong một đề kiểm tra như: điền khuyết, ghép đôi, đúng - sai; câu hỏi bằng hình vẽ, câu hỏi nhiều lựa chọn. Trong các hình thức trên thì số lượng câu hỏi dành cho hình thức trắc nghiệm khách quan “câu hỏi nhiều lựa chọn” được quy định như sau:
Đề kiểm tra, đánh giá giữa kì: chiếm ít nhất 50% trên tổng số câu hỏi trắc nghiệm khách quan.
7. Điểm số trong bài kiểm tra, đánh giá
- Điểm số trong câu hỏi trắc nghiệm khách quan: từ 0,25 đến 0,5 điểm/đáp án đúng.
- Điểm số các bài kiểm tra, đánh giá là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số.
8. Công tác chấm, bảo quản và lưu trữ bài kiểm tra
- Đánh phách trước khi tiến hành chấm bài kiểm tra (hoặc mã hóa tên, thông tin học sinh trên bài kiểm tra) để tăng cường tính bảo mật thông tin học sinh.
- Việc bảo quản, lưu trữ hồ sơ kiểm tra thực hiện theo quy định hiện hành.
9. Thời điểm kiểm tra giữa kỳ
- Bài kiểm tra giữa kì được quy định như sau:
* Đối với các môn Phòng GD-ĐT ra đề:
+ Tuần thứ 9: gồm các môn: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh lớp 9.
+ Tuần thứ 10: gồm các môn: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh của các lớp 6, 7, 8 và các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí của lớp 9.
* Đối với các môn trường ra đề:
Tổ chức kiểm tra từ ngày 29/03/2021 đến ngày 10/04/2021.
II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
1. Lập danh sách phòng kiểm tra:
- Khối 6: 78 học sinh chia 3 phòng, mỗi phòng 26 em.
- Khối 7: 96 học sinh chia 4 phòng, mỗi phòng 24 em.
- Khối 8: 71 học sinh chia 3 phòng. (2 phòng 24 em; 1 phòng 23 em)
- Khối 9: 69 học sinh chia 3 phòng, mỗi phòng 23 em.
 Danh sách học sinh được sắp xếp theo vần A, B, C … cho từng khối lớp.
2. Lịch kiểm tra
* Đối với Khối 9:
Buổi Ngày Môn TL Mở đề Giao đề Tính giờ Thu bài
Sáng 10/04/2021 GDCD 45 phút 07h15 07h30 07h35 08h20
C. Nghệ 45 phút 08h45 09h00 09h05 09h50
12/04/2021 Địa lý 45 phút 07h15 07h30 07h35 08h20
Hóa học 45 phút 08h45 09h00 09h05 09h50
13/04/2021 T.Anh 45 phút 07h15 07h30 07h35 08h20
Sinh học 45 phút 08h45 09h00 09h05 09h50
15/04/2021 Ngữ văn 90 phút 07h15 07h30 07h35 09h05
Vật lí 45 phút 09h20 09h35 09h40 10h25
16/04/2021 Toán 90 phút 07h15 07h30 07h35 09h05
Lịch sử 45 phút 09h20 09h35 09h40 10h25

* Đối với Khối 6,7,8:   
Buổi Ngày Môn TL Mở đề Giao đề Tính giờ Thu bài
Sáng 10/04/
2021
CD 6 45 phút 7h00 7h10 7h15 8h00
CNghệ 6 45 phút 8h20 8h25 8h30 9h15
Chiều  CD 7,8 45 phút 13h15 13h30 13h35 14h20
CN 7,8 45 phút 15h20 15h30 15h35 16h20
Sáng 12/04/
2021
Sinh 6 45 phút 7h00 7h10 7h15 8h00
Tin 6 45 phút 8h20 8h25 8h30 9h15
Chiều  Sinh7,8 45 phút 13h15 13h30 13h35 14h20
Tin7, H.8 45 phút 15h20 15h30 15h35 16h20
Sáng 13/04/
2021
AV 6 45 phút 07h15 07h30 07h35 08h20
Lý 6 45 phút 09h25 09h35 09h40 10h25
Chiều  AV 7,8 45 phút 13h15 13h30 13h35 14h20
Lý 7,8 45 phút 15h20 15h30 15h35 16h20
Sáng 15/04/
2021
Văn 6 90 phút 07h15 07h30 07h35 09h05
Sử 6 45 phút 09h25 09h35 09h40 10h25
Chiều  Văn 7,8 90 phút 13h15 13h30 13h35 15h05
Sử 7,8 45 phút 15h20 15h30 15h35 16h20
Sáng 16/04/
2021
Toán 6 90 phút 07h15 07h30 07h35 09h05
Địa 6 45 phút 09h25 09h35 09h40 10h25
Chiều  Toán 7,8 90 phút 13h15 13h30 13h35 15h05
Địa 7,8 45 phút 15h20 15h30 15h35 16h20
* Riêng 03 môn: Thể dục, Âm Nhạc, Mỹ thuật nhà trường giao giáo viên bộ môn bố trí kiểm tra theo TKB trước ngày 10/04/2021.
3. Tổ chức coi, chấm kiểm tra:
          - Coi kiểm tra: Mỗi phòng phân công 02 giáo viên;
          - Chấm kiểm tra: bài kiểm tra phải được đánh mã phách và cắt phách trước khi chấm; mỗi bài kiểm tra phải có 02 giám khảo chấm.
- Các môn do Phòng GDĐT ra đề: tổ chức chấm tập trung tại trường. Cụ thể:
+ Từ ngày 14/04/2021: Chấm các môn đã kiểm tra từ ngày 12-13/04/2021.
+ Từ ngày 17/4/2021: Chấm các môn còn lại.
4. Mốc thời gian lưu ý:
Giáo viên nhà trường ra đề nộp trước ngày: 05/04/2021.
Nhận đề từ Phòng GD-ĐT:
- Ngày 07/04/2021: Các môn Toán, Văn, Anh (Khối 678)
- Ngày 09/04/2021: Nhận bì đề và HDC của 8 môn khối 9.
5. Công việc sau khi kiểm tra.
 - Báo cáo kết quả điểm kiểm tra, đánh giá giữa HKII về Phòng GDĐT bằng hình thức nhập số liệu vào biểu thống kê theo đường link do Phòng GDĐT cung cấp.
- Các đề kiểm tra giữa HKII (kèm theo ma trận, hướng dẫn chấm) của các môn do trường ra đề.
- Các đề nghị đối với Phòng, Sở GDĐT (nếu có);
- Hạn chót hoàn chỉnh số liệu báo cáo đến ngày 30/04/2021.
Trên đây là kế hoạch kiểm tra giữa kỳ II năm học 2020-2021 của trường THCS Ân Mỹ. Đề nghị các tổ trưởng chuyên môn, giáo viên triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo với Hiệu trưởng nhà trường để kịp thời giải quyết./.                         

Nguồn tin: HIỆU TRƯỞNG

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

binhdinhlogo
 
btv
 
 
 
 
Văn bản mới

90/2020/NĐ-CP

Nghị định 90 về đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Lượt xem:1290 | lượt tải:299

1510/SGDĐT-VP

CV phòng, chống dịch Covid 19 của Sở GD-ĐT Bình Định

Lượt xem:1193 | lượt tải:183

448/UBND-VX

CV phòng phòng, chống Covid 19 trên địa bàn huyện

Lượt xem:1043 | lượt tải:180

140/GDĐT-VP

CV phòng, chống dịch Covid 19 của Phòng GD-ĐT Hoài Ân

Lượt xem:1118 | lượt tải:174

4915-UBND

Công văn của UBND tỉnh Bình Định về phòng chống dịch Covid-19

Lượt xem:1262 | lượt tải:160
Videos
 Thống kê
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay332
  • Tháng hiện tại7,696
  • Tổng lượt truy cập855,696

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ÂN MỸ 
Địa chỉ: Long Quang, Ân Mỹ, Hoài Ân, Bình Định
Điện thoại: 0256.3874.779
Email: c2anmyha.binhdinh@moet.edu.vn
Chịu trách nhiệm: ThS. Nguyễn Hữu Duy - HT

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây