Kế hoạch kiểm tra cuối HK1 2020-2021

Thứ hai - 14/12/2020 03:14
Thực hiện Công văn số 2392/SGDĐT-GDTrH ngày 27/11/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra và đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT cuối học kì 1 năm học 2020-2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn tổ chức kiểm tra và đánh giá, xếp loại học sinh THCS cuối học kì 1 (HKI) năm học 2020-2021 trên địa bàn huyện Hoài Ân, với các nội dung sau:
I. CÁC YÊU CẦU CHUNG
1. Hiệu trưởng (HT) các trường chỉ đạo các tổ chuyên môn tiếp tục bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng quy định tại Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ GDĐT ban hành chương trình giáo dục phổ thông; kiểm tra, rà soát nội dung chương trình theo hướng dẫn Công văn số 166/GDĐT-THCS ngày 03/9/2020 của Phòng GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS và kế hoạch giáo dục môn học của các tổ chuyên môn đã được HT phê duyệt, tổ chức xây dựng kế hoạch kiểm tra cuối HKI. Việc tổ chức kiểm tra phải đảm bảo các yêu cầu được nêu trong Công văn số 211/GDĐT-THCS ngày 02/10/2020 của Phòng GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh cấp THCS từ năm học 2020-2021 (sau đây viết gọn Công văn số 211).
2. Hiệu trưởng các trường thông báo sớm kế hoạch kiểm tra cuối HKI đến toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh của đơn vị được biết đồng thời tăng cường phụ đạo học sinh yếu-kém để đảm bảo kiến thức trước khi kiểm tra. Tổ chức học sinh cam kết thực hiện nghiêm túc qui chế trong kiểm tra.
II. TỔ CHỨC KIỂM TRA
1. Nội dung kiểm tra
- Bao gồm nội dung trong chương trình HKI tính đến thời điểm kiểm tra.
- Môn tiếng Anh: Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1536/SGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Sở GDĐT về việc triển khai kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn tiếng Anh cấp trung học từ năm học 2014-2015. Việc kiểm tra kỹ năng nói được thực hiện như sau:
 Nhà trường căn cứ vào tình hình thực tế (số lượng giáo viên dạy môn tiếng Anh, số lượng học sinh cùng với cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện hỗ trợ cần thiết khác) xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra kỹ năng trên cho tất cả học sinh của các khối lớp 6, 7, 8, 9. Trong đó nhà trường lưu ý:
+ Thời gian kiểm tra: Được bố trí trái buổi với thời gian kiểm tra chính thức dành cho khối hoặc lớp đó (nhà trường có thể kiểm tra kỹ năng này sớm hơn buổi kiểm tra chính thức môn tiếng Anh nhưng không được sớm hơn lịch kiểm tra chung của các bộ môn thuộc khối lớp đó do Phòng GDĐT quy định).
+ Giám khảo: Phải có ít nhất 2 giám khảo (cặp chấm)/phòng kiểm tra.
+ Hình thức kiểm tra: Có thể kiểm tra một em, một cặp hoặc một nhóm học sinh nhưng không quá 4 em/lượt/cặp chấm.
+ Nhà trường sử dụng các Topic do Phòng GDĐT cung cấp để kiểm tra kỹ năng nói của học sinh.
Lưu ý: Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung được hướng dẫn: Không dạy; Đọc thêm; Không làm; Không thực hiện; Không yêu cầu; Khuyến khích học sinh tự đọc; Khuyến khích học sinh tự học; Khuyến khích học sinh tự làm; Khuyến khích học sinh tự thực hiện.
2. Tổ chức ra đề kiểm tra
- Lớp 9: Phòng GDĐT tổ chức ra đề chung cho các trường trên địa bàn đối với 08 môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, tiếng Anh, Toán, Vật lí, Hóa học và Sinh học. Các môn còn lại giao HT các trường tự tổ chức.
- Các lớp 6, 7, 8: Phòng GDĐT tổ chức ra đề chung cho các trường trên địa bàn đối với 03 môn: Ngữ văn, Toán và tiếng Anh, các môn còn lại giao HT các trường tự tổ chức.
- Phòng GDĐT gửi bản đề chính thức và hướng dẫn chấm các môn đến các trường. HT nhà trường tổ chức sao, in theo số lượng học sinh của đơn vị, nhận đề và hướng dẫn chấm tại bộ phận Văn phòng Phòng GDĐT (Thuần cấp) vào ngày 24/12/2020 (03 môn: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh lớp 9) và ngày 29/12/2020 (các môn còn lại lớp 9 và 03 môn của lớp 6, 7, 8).
- Các trường thành lập hội đồng sao, in đề; xây dựng kế hoạch thực hiện và sử dụng ngân sách để sao, in đề kiểm tra tại trường (không được thu tiền sao in đề kiểm tra của học sinh); đóng gói, niêm phong và bảo mật đề kiểm tra đúng qui định. Nếu đề bị lộ, HT nhà trường chịu hoàn toàn trách nhiệm.
3. Cấu trúc và các yêu cầu của đề kiểm tra
 Thực hiện theo hướng dẫn Công văn số 211 của Phòng GDĐT.     
4. Thời gian kiểm tra các môn do Phòng GDĐT ra đề
a) Khối lớp 9: thực hiện trong tuần học thứ 17 và tuần học thứ 18 của HKI
 - Các môn: Ngữ văn, Toán và tiếng Anh: từ ngày 29/12 - 31/12/2020
Buổi Ngày  Môn  TL  Mở bì Giao đề  Tính giờ  Thu bài 
Sáng  29/12/2020 Văn   90 ph 07h15 07h30 07h35 09h05
Sáng  31/12/2020 Toán  90 ph 07h15 07h30 07h35 09h05
AV 45 ph 09h25 09h35 09h40 10h25
- Các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lí: từ ngày 05/01 - 08/01/2021, cụ thể:
Buổi Ngày  Môn  TL  Mở bì Giao đề  Tính giờ  Thu bài 
Sáng  05/01/2021 45 ph 07h15 07h30 07h35 08h20
Sử 45 ph 08h40 08h55 09h00 09h45
Sáng  07/01/2021 Hóa 45 ph 07h15 07h30 07h35 08h20
Địa 45 ph 08h40 08h55 09h00 09h45
Sáng  08/01/2021 Sinh 45 ph 07h15 07h30 07h35 08h20
b) Khối lớp 6, 7, 8: thực hiện trong tuần 18 HKI
Từ ngày 05/01 - 08/01/2021, cụ thể:
Buổi Ngày  Môn  TL  Mở bì Giao đề  Tính giờ  Thu bài 
Sáng 05/01/2021 Văn6 90 07h15 07h30 07h35 09h05
Chiều  05/01/2021 Văn7,8 90 13h15 13h30 13h35 15h05
Sáng 07/01/2021 Toán6 90 07h15 07h30 07h35 09h05
Chiều  07/01/2021 Toán7,8 90 13h15 13h30 13h35 15h05
Sáng 08/01/2021 AV6 45 07h15 07h30 07h35 08h20
Chiều  08/01/2021 AV7,8 45 13h15 13h30 13h35 14h20
* Lưu ý: các môn học do trường ra đề, giao HT nhà trường tự bố trí lịch kiểm tra thời gian trong tuần thứ 17 và tuần 18 HKI.
5.  Tổ chức coi, chấm kiểm tra
a) Coi kiểm tra:
          -  Mỗi phòng phân công 02 giáo viên coi kiểm tra;
- Sắp xếp học sinh trong cùng khối lớp theo vần A, B, C và mỗi phòng không quá 45 HS đối với các lớp 6, 7, 8. Riêng lớp 9 mỗi phòng không quá 40 HS (tuỳ theo số lượng phòng học từng trường có thể chia nhỏ hơn để thuận lợi trong công tác tổ chức kiểm tra).
b) Chấm kiểm tra:
- Yêu cầu chung: bài kiểm tra của học sinh phải được đánh ký hiệu mã phách và cắt phách trước khi chấm; mỗi bài kiểm tra phải có 02 giám khảo chấm.
- Các môn do Phòng GDĐT ra đề: tổ chức chấm tập trung tại trường, thời gian thực hiện:
+ Lớp 9: Môn Ngữ văn bắt đầu chấm từ ngày 30/12/2020; môn Toán và tiếng Anh bắt đầu chấm từ ngày 02/01/2021; môn Vật lí và Lịch sử bắt đầu chấm từ ngày 06/01/2021; môn Hóa học, Sinh học và Địa lí bắt đầu chấm từ ngày 09/01/2021;
 + Lớp 6, 7, 8: Môn Ngữ văn bắt đầu chấm từ ngày 06/01/2021; môn Toán và tiếng Anh bắt đầu chấm từ ngày 09/01/2021.
- Các môn do trường ra đề: giao HT nhà trường tổ chức chấm tập trung, việc thực hiện phải đảm bảo các quy định theo yêu cầu chung nêu trên.
III. ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC LỰC VÀ HẠNH KIỂM HỌC SINH
Tiếp tục thực hiện Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS theo quy định tại Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 và Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
IV. CÁC CÔNG VIỆC SAU KIỂM TRA
- Sau khi kiểm tra cuối HKI xong, các đơn vị vẫn tiếp tục tổ chức dạy và học cho đến khi hết chương trình HKI theo quy định của biên chế năm học (trường hợp đơn vị nào thực hiện chương trình bị chậm do nghỉ bão lụt hoặc do các điều kiện khác thì phải có kế hoạch tổ chức dạy bù tùy theo điều kiện của từng đơn vị).
 - Hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc việc cập nhật thông tin cá nhân, kết quả kiểm tra, đánh giá, xếp loại học lực và hạnh kiểm học sinh vào các loại hồ sơ giáo viên và phần mềm quản lý điểm theo quy định, không được sai sót.
- Chế độ báo cáo:
+ Báo cáo tình hình tổ chức kiểm tra cuối học kì 1 tại đơn vị (Mẫu 1);
+ Báo cáo kết quả điểm kiểm tra, đánh giá cuối HKI về Phòng GDĐT bằng hình thức nhập số liệu vào biểu thống kê theo đường link do Phòng GDĐT cung cấp;
+ Thống kê kết quả xếp loại về hạnh kiểm, học lực cuối học kỳ của học sinh từng khối lớp, toàn trường theo mẫu vnEdu;
+ Các đề kiểm tra cuối HKI (kèm theo ma trận, hướng dẫn chấm) của các môn do trường ra đề;
+ Các đề nghị đối với Phòng, Sở GDĐT (nếu có);
+ Hạn chót hoàn chỉnh số liệu báo cáo đến ngày 15/01/2021.
Lưu ý: Trước gửi khi báo cáo về Phòng GDĐT, yêu cầu các đơn vị kiểm tra kỹ các thông tin, đặc biệt các số liệu thống kê, nếu sai sót HT nhà trường chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Phòng GDĐT.  
Nhận được Công văn này, yêu cầu các đơn vị lập kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu khó khăn, vướng mắc cần phản ánh về Phòng GDĐT (qua bộ phận chuyên môn THCS) để kịp thời giải quyết./.

Nguồn tin: PGD-ĐT

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

binhdinhlogo
 
btv
 
 
 
 
Văn bản mới

90/2020/NĐ-CP

Nghị định 90 về đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Lượt xem:1014 | lượt tải:260

1510/SGDĐT-VP

CV phòng, chống dịch Covid 19 của Sở GD-ĐT Bình Định

Lượt xem:899 | lượt tải:165

448/UBND-VX

CV phòng phòng, chống Covid 19 trên địa bàn huyện

Lượt xem:643 | lượt tải:162

140/GDĐT-VP

CV phòng, chống dịch Covid 19 của Phòng GD-ĐT Hoài Ân

Lượt xem:726 | lượt tải:156

4915-UBND

Công văn của UBND tỉnh Bình Định về phòng chống dịch Covid-19

Lượt xem:860 | lượt tải:141
Videos
 Thống kê
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay460
  • Tháng hiện tại7,057
  • Tổng lượt truy cập751,414

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ÂN MỸ 
Địa chỉ: Long Quang, Ân Mỹ, Hoài Ân, Bình Định
Điện thoại: 0256.3874.779
Email: c2anmyha.binhdinh@moet.edu.vn
Chịu trách nhiệm: ThS. Nguyễn Hữu Duy - HT

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây