Biên chế lớp - Năm học 2021-2022

Thứ hai - 30/08/2021 05:58
DANH SÁCH LỚP 6A1
TT Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh  Nơi cư trú Ghi chú
1 Phạm Thị Trâm  Anh Nữ 21/12/2010 Mỹ Thành  
2 Lê Hải Âu   Nam 01/02/2010 Đại Định  
3 Huỳnh Quốc Bảo   Nam 17/10/2010 Đại Định  
4 Võ Đình  Bảo   Nam 01/06/2010 Mỹ Đức  
5 Đinh Văn  Đại   Nam 09/05/2010 Đại Định  
6 Phạm Thị Đoan Nữ 09/04/2009 Long Mỹ  
7 Lê Thị Mỹ Duyên Nữ 15/05/2010 Mỹ Đức  
8 Lê Nguyễn Bảo  Hân Nữ 27/08/2010 Long Mỹ  
9 Đinh Văn  Hiện   Nam 07/07/2009 Mỹ Đức  
10 Nguyễn Quang Huy   Nam 15/09/2010 Long Quang  
11 Nguyễn Hoàng Gia Huy   Nam 30/05/2010 Mỹ Thành  
12 Phạm Ngọc  Khoa   Nam 20/11/2010 Long Quang  
13 Bùi Xuân  Khoa  Nam  20/09/2010 Mỹ Đức  
14 Lê Văn  Kiệt   Nam 23/12/2010 Mỹ Thành  
15 Lê Như  Long   Nam 28/06/2010 Đại Định  
16 Phạm Nguyễn Yến Ly Nữ 13/05/2010 Mỹ Thành  
17 Nguyễn Thị Trà My Nữ 10/12/2010 Đại Định  
18 Lê Nguyễn Kiều My Nữ 02/06/2010 Long Mỹ  
19 Cao Hoàng Kiều My Nữ 06/09/2010 Mỹ Thành  
20 Nguyễn Ngọc Gia Nguyên   Nam 12/10/2010 Mỹ Thành  
21 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 14/05/2010 Đại Định  
22 Nguyễn Phi Pháp   Nam 07/11/2010 Long Mỹ  
23 Phan Quốc Thịnh   Nam 15/02/2010 Đại Định  
24 Lê Thị Thanh Thương Nữ 19/05/2010 Mỹ Đức  
25 Trần Văn  Trực   Nam 09/02/2010 Đại Định  
26 Đàm Minh Tuấn   Nam 27/10/2010 Long Mỹ  
27 Trương Giảng Thanh Tuyền Nữ 26/01/2010 Long Quang  
28 Phan Ngọc Vĩ  Nam  01/03/2008 Mỹ Thành LB 6A1
29 Nguyễn Phúc  Viên Nữ 22/11/2010 Long Quang  
30 Trần Nguyễn Như  Ý Nữ 30/07/2010 Mỹ Thành  
31 Nguyễn Ngọc Kim Yến Nữ 25/07/2010 Mỹ Thành  

DANH SÁCH LỚP 6A2
TT Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh  Nơi cư trú Ghi chú
1 Võ Thành Công   Nam 19/05/2010 Long Mỹ  
2 Nguyễn Ngọc Minh Đăng  Nam  13/06/2010 Mỹ Đức  
3 Nguyễn Quốc  Đạt  Nam  04/05/2010 Mỹ Đức  
4 Lê Thị  Duyên Nữ 13/02/2010 Long Mỹ  
5 Nguyễn Văn    Nam 17/09/2010 Long Quang  
6 Phạm Thanh Hải   Nam 12/01/2010 Long Mỹ  
7 Nguyễn Trung Hiếu Nữ 04/04/2010 Long Quang  
8 Cao Phạm Gia Hưng   Nam 27/10/2010 Đại Định  
9 Nguyễn Thị Khánh Huyền Nữ 06/07/2010 Mỹ Thành  
10 Lê Thành  Long   Nam 27/03/2010 Mỹ Đức  
11 Phạm Duy   Long  Nam  14/09/2007 Long Quang  LB 6A2
12 Trần Thị Trà My Nữ 05/01/2010 Long Quang  
13 Phan Nguyễn Trà My Nữ 20/01/2010 Mỹ Thành  
14 Lê Bảo  Ngọc Nữ 14/10/2010 Mỹ Thành  
15 Phạm Như Ngọc Nữ 10/02/2010 Mỹ Thành  
16 Lê Anh  Nhật   Nam 14/07/2010 Mỹ Đức  
17 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 06/05/2010 Long Mỹ  
18 Ngô Ngọc Quỳnh Nhi Nữ 21/01/2010 Mỹ Đức  
19 Huỳnh Hoàng  Nhi Nữ 22/10/2010 Mỹ Thành  
20 Lê Quỳnh Như Nữ 14/01/2010 Đại Định  
21 Trần Kiều Như Nữ 01/03/2010 Mỹ Thành  
22 Phan Kim Oanh Nữ 25/05/2010 Long Mỹ  
23 Nguyễn Thị Yến Oanh Nữ 20/02/2010 Mỹ Đức  
24 Cao Trần Bích Phượng Nữ 03/07/2010 Đại Định  
25 Nguyễn Xuân Gia  Quân   Nam 01/08/2010 Long Quang  
26 Nguyễn D Tuyết Sinh Nữ 24/03/2010 Mỹ Đức  
27 Nguyễn Đức  Tín   Nam 29/05/2010 Long Mỹ  
28 Nguyễn Gia Tưởng  Nam 18/03/2010 Mỹ Đức  
29 Đặng Thành Văn   Nam 11/09/2010 Đại Định  
30 Trần Văn  Vinh  Nam  18/07/2009 Long Mỹ  
31 Châu Minh Vương   Nam 20/09/2010 Long Quang  

DANH SÁCH LỚP 7A1
TT Họ và tên Ngày sinh Danh hiệu Lớp cũ 
1 Nguyễn Đỗ Phương Anh 12/10/2009 Học sinh giỏi 6A1
2 Huỳnh Thiên Bình 03/10/2009 HSTT 6A1
3 Nguyễn Anh Cần 04/02/2009   6A1
4 Nguyễn Thanh Đạt  20/11/2007   LB 7A1
5 Dương Mạnh Hải 16/06/2009 HSTT 6A1
6 Lê Hoàng Hải 10/08/2009 HSTT 6A1
7 Lê Thị Phượng Hằng 17/11/2009   6A1
8 Nguyễn Huỳnh Thúy Hằng 04/07/2009   6A1
9 Mai Xuân Hào 05/01/2009   6A1
10 Nguyễn Văn Hoàng 19/01/2009 HSTT 6A2
11 Nguyễn Xuân Hồng 11/07/2009 Học sinh giỏi 6A1
12 Nguyễn Quốc Hưng 05/11/2009   6A2
13 Lê Phước Huy 01/01/2009 Học sinh giỏi 6A1
14 Ngô Trương Tuấn Khang 18/08/2009   6A2
15 Nguyễn Xuân Khang 05/12/2009   6A2
16 Đặng Hải Kiên 24/11/2009   6A1
17 Nguyễn Tấn Linh 17/08/2009 HSTT 6A1
18 Trần Thị Trà My 05/05/2009 HSTT 6A2
19 Nguyễn Thị Kiều Mỹ 06/03/2009 Học sinh giỏi 6A1
20 Huỳnh Thị Tuyết Ngân 22/02/2009 HSTT 6A2
21 Trần Lê Quỳnh Ngân 11/10/2009 HSTT 6A1
22 Lê Thị Thúy Nương 29/03/2009 HSTT 6A2
23 Ngô Quang Phú 14/01/2009   6A1
24 Phạm Đinh Hoàng Phú 06/02/2009   6A2
25 Lê Đình Quân 28/09/2009 HSTT 6A1
26 Nguyễn Ngọc Quý 07/12/2009   6A2
27 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 17/01/2009 Học sinh giỏi 6A2
28 Nguyễn Thị Mai Thi 30/07/2009   6A2
29 Trần Hồ Anh Thư 04/03/2009   6A1
30 Lê Thị Ngân Thương 04/04/2009 HSTT 6A1
31 Nguyễn Thị Hồng Thúy 30/10/2009   6A2
32 Trần Nhật Thy 08/01/2009 Học sinh giỏi 6A2
33 Nguyễn Hà Tiên 30/12/2009   6A2
34 Phạm Mạnh Tiến 28/08/2009   6A2
35 Lê Võ Trọng Thùy Trâm 11/11/2009 HSTT 6A1
36 Cao Thùy Trang 26/05/2009 Học sinh giỏi 6A1
37 Lê Đình Nguyên Vũ 10/11/2009 Học sinh giỏi 6A2
38 Trần Mai Yến 27/11/2009   6A1
39 Lê Hoàng Trung Nghĩa  2009   Mới chuyển

DANH SÁCH LỚP 7A2
TT Họ và tên Ngày sinh Danh hiệu Lớp cũ 
1 Nguyễn Quốc Đạt 13/10/2009   6A1
2 Nguyễn Lê Tiến Đạt 07/06/2009   6A1
3 Lê Tấn Điệp 01/10/2009   6A1
4 Nguyễn Cao Gia Hân 31/08/2009 Học sinh giỏi 6A1
5 Lê Huy Hoàn 11/04/2009   6A1
6 Nguyễn Thị Xuân Hương 09/03/2009   6A2
7 Nguyễn Thị Thu Hường 04/05/2009 HSTT 6A2
8 Phan Ngọc Khang 13/04/2009   6A2
9 Trần Anh Kiệt 08/01/2009   6A2
10 Lê Thị Huỳnh Liên 05/06/2009 HSTT 6A2
11 Trần Thùy Linh 23/08/2008 HSTT 6A2
12 Trần Thị Kim Loan 02/02/2009 Học sinh giỏi 6A2
13 Trần Thị Trúc Ly 12/12/2009   6A2
14 Lê Thùy Phương Nguyên 18/07/2009 Học sinh giỏi 6A1
15 Phạm Đặng Như Nguyệt 12/01/2009 Học sinh giỏi 6A1
16 Đào Xuân Nhật 10/08/2009   6A1
17 Hà Lê Yến Nhi 01/11/2009 HSTT 6A1
18 Phạm Yến Nhi 31/08/2009   6A2
19 Nguyễn Thị Ngọc Nhị 27/10/2009 Học sinh giỏi 6A2
20 Nguyễn Thị Gia Như 21/03/2009   6A1
21 Nguyễn Thị Huỳnh Như 19/10/2009   6A2
22 Trần Thị Bích Phượng 30/10/2009   6A1
23 Vân Lê Duy Quân 03/05/2009 Học sinh giỏi 6A2
24 Phạm Văn Quốc 31/10/2009   6A2
25 Nguyễn Ngọc Tân 13/07/2009   6A2
26 Trần Minh Thi 07/06/2009 HSTT 6A2
27 Nguyễn Việt Thịnh 06/11/2009   6A2
28 Nguyễn Trung Thuận 06/09/2009   6A2
29 Nguyễn Minh Tiên 28/01/2009 Học sinh giỏi 6A1
30 Hà Tiên 03/07/2009 HSTT 6A1
31 Cao Thị Bích Tiên 10/03/2009 HSTT 6A1
32 Trần Thị Kim Tiền 28/12/2009 HSTT 6A1
33 Hồ Thị Đoan Trang 14/12/2009 HSTT 6A2
34 Nguyễn Văn Trí  24/12/2008   LB 7A3
35 Nguyễn Thành Trung  09/09/2008   LB 7A3
36 Trần Văn Thanh Tuấn 14/08/2009 Học sinh giỏi 6A1
37 Nguyễn Quang Vĩnh 15/01/2009 Học sinh giỏi 6A1
38 Đào Đinh Tường Vy 23/01/2009 HSTT 6A2
39 Trần Thị Yến Vy 07/02/2009 HSTT 6A2

DANH SÁCH LỚP 8A1
TT Họ và tên Ngày sinh Danh hiệu Lớp cũ
1 Trần Duy An 22/03/2008 Học sinh giỏi 7A2
2 Bùi Thị Quế Anh 04/03/2008 HSTT 7A1
3 Trần Ngọc Bảo 18/06/2008   7A1
4 Huỳnh Văn Bảo 20/12/2008   7A1
5 Trương Giảng Thanh Chúc 07/04/2008   7A1
6 Phan Quốc Cường 30/10/2008 HSTT 7A1
7 Trần Văn Cường 07/03/2006   7A1
8 Trần Văn Quốc Đại 26/12/2008   7A1
9 Nguyễn Phúc Diễm 13/05/2008 HSTT 7A1
10 Phan Bùi Ngọc Diễm 28/07/2008   7A1
11 Trương Anh Đức 23/07/2008 HSTT 7A1
12 Dương Bảo Hân 29/05/2008 HSTT 7A1
13 Lê Huỳnh Bảo Hân 10/07/2008   7A1
14 Trần Thị Kiều Hân 21/07/2008   7A1
15 Lê Thị Thu Hiền 12/06/2008 HSTT 7A1
16 Lê Thị Ngọc Hiền 04/07/2008 HSTT 7A1
17 Trần Thị Kim Huệ 22/04/2008   7A1
18 Nguyễn Quốc Hưng 03/07/2008   7A1
19 Nguyễn Thị Thu Hương 28/02/2008 HSTT 7A2
20 Phạm Mai Huỳnh 18/04/2008 Học sinh giỏi 7A2
21 Đặng Hải Kha 30/03/2008 HSTT 7A2
22 Huỳnh Văn Kha 06/11/2008 HSTT 7A2
23 Nguyễn Hữu Kỳ 31/12/2008 HSTT 7A2
24 Nguyễn Văn Lợi 25/12/2006   7A2
25 Trần Ngọc Long 15/05/2008 HSTT 7A2
26 Nguyễn Thị Thanh Màng 03/04/2008 HSTT 7A2
27 Nguyễn Bảo Ngọc 03/09/2008 Học sinh giỏi 7A2
28 Nguyễn Công Nguyên 27/01/2008   7A2
29 Nguyễn Thị Yến Nhi 22/10/2008   7A2
30 Trương Thị Tâm Như 14/10/2008 Học sinh giỏi 7A2
31 Lê Lâm Tâm Như 17/03/2008 Học sinh giỏi 7A2
32 Trần Minh Quân 20/08/2008 Học sinh giỏi 7A2
33 Hà Văn Quang 27/12/2008   7A2
34 Đặng Như Quỳnh 31/05/2008 Học sinh giỏi 7A2
35 Cao Ngọc Quỳnh 25/06/2008 HSTT 7A2
36 Huỳnh Kim Tấn 10/02/2008   7A2
37 Nguyễn Nhật Minh Thư 04/12/2008 HSTT 7A3
38 Phạm Ngọc Tín 11/08/2008 HSTT 7A3
39 Lê Thị Mỹ Trinh 17/04/2008   7A3
40 Trương Quang Trung 12/06/2008   7A3
41 Bùi Xuân Trường 14/05/2008   7A3
42 Lê Vũ Huy Tường 10/09/2008   7A3
43 Phan Nguyễn Tuyền Vân 13/07/2008 HSTT 7A3
44 Nguyễn Quốc Vũ 17/06/2008   7A3
45 Lê Chí Vỹ 23/09/2008 HSTT 7A3

.DANH SÁCH LỚP 8A2
TT Họ và tên Ngày sinh Danh hiệu Lớp cũ
1 Hồ Tuyết Băng Băng 20/11/2008   7A1
2 Nguyễn Thị Kim Bình 31/03/2008 HSTT 7A1
3 Nguyễn Văn Độ 13/09/2008   7A1
4 Lê Phước Dũng 30/07/2008   7A1
5 Lê Như Hải 12/01/2008 HSTT 7A1
6 Nguyễn Thị Hậu 14/08/2008   7A1
7 Diệp Hoàng Hiệp 16/10/2008   7A1
8 Nguyễn Hoàng Hiệp 01/01/2008   7A1
9 Phạm Thị Hoài 23/03/2007   7A1
10 Nguyễn Thanh Huệ 07/02/2008 HSTT 7A1
11 Trương Thị Mỹ Hưng 12/04/2008 HSTT 7A1
12 Nguyễn Thị Hương 27/06/2008   7A1
13 Phan Huy Khánh 11/02/2008 Học sinh giỏi 7A3
14 Nguyễn Ngọc Anh Khoa 07/09/2008   7A2
15 Lê Tiến Kiệt 16/08/2008   7A2
16 Phan Đặng Thanh Lam 15/10/2008 HSTT 7A2
17 Ngô Nhật Linh 07/01/2008 Học sinh giỏi 7A2
18 Nguyễn Văn Linh 14/04/2008 HSTT 7A2
19 Nguyễn Vĩnh Luân 15/09/2008 HSTT 7A2
20 Trần Thị Thu Lý 02/09/2008   7A2
21 Lê Thị Trà My 06/07/2008 Học sinh giỏi 7A2
22 Phan Thị Ngân 28/09/2008 Học sinh giỏi 7A2
23 Nguyễn Thị Thanh Ngân 10/10/2008   7A2
24 Phạm Hữu Nghĩa 13/11/2008   7A2
25 Nguyễn Trần Yến Nhi 14/12/2008 HSTT 7A2
26 Nguyễn Thị Lệ Thi 22/02/2008 HSTT 7A1
27 Hồ Ngọc Thi 06/10/2008   7A3
28 Nguyễn Ngọc Thanh Thư 30/12/2008 Học sinh giỏi 7A3
29 Dương Thị Thảo Thúy 23/11/2008 Học sinh giỏi 7A3
30 Nguyễn Thanh Thủy 06/05/2008   7A3
31 Nguyễn Thị Thủy Tiên 06/01/2008 HSTT 7A3
32 Phạm Văn Tính 21/07/2008   7A3
33 Võ Bảo Tri 08/03/2008 HSTT 7A3
34 Lê Thị Mỹ Trinh 01/12/2008   7A3
35 Đinh Mai Trúc 15/02/2008 Học sinh giỏi 7A3
36 Bùi Nguyễn Như Trúc 10/10/2008   7A3
37 Nguyễn Anh Tuấn 07/08/2008   7A3
38 Trần Phương Uyên 07/06/2008 HSTT 7A3
39 Cao Đình Văn 23/05/2008 HSTT 7A3
40 Phan Ngọc Thảo Vy 22/05/2008 Học sinh giỏi 7A3
41 Phạm Nguyễn Gia Vy 09/01/2008 Học sinh giỏi 7A3
42 Nguyễn Triệu Gia Vỹ 11/10/2008 HSTT 7A3
43 Đinh Hạnh Xuân 07/01/2008   7A3
44 Huỳnh Hải Yến 25/09/2008 HSTT 7A3

DANH SÁCH LỚP 9A1
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú
1 Trương Thị Bích Đào 01/11/2007 Nữ 0962982811
2 Phan Bùi Tấn Đạt 05/01/2007 Nam 0969074911
3 Cao Văn Đẹp 28/06/2007 Nam 0335317854
4 Nguyễn Thị Kiều Giang 24/05/2007 Nữ 0962475448
5 Hoàng Hải Hà 21/02/2007 Nam 0982012339
6 Nguyễn Thị Hiền 05/04/2007 Nữ 0379286627
7 Đinh Trọng Hiếu 22/03/2007 Nam 0974492579
8 Trần Huy Hoàng 24/03/2007 Nam 0941289336
9 Lê Anh Huy 17/07/2007 Nam 0385728291
10 Nguyễn Ngọc Huy 11/11/2007 Nam 0326307161
11 Trần Nhật Huy 09/11/2007 Nam 0977802348
12 Thái Thị Thanh Huyền 12/12/2007 Nữ 0764202607
13 Dương Anh Khang 04/04/2007 Nam 0915517318
14 Lê Phước Đức Khôi 16/05/2007 Nam 0369413680
15 Lê Thúy Kiều 29/08/2007 Nữ 0915728757
16 Huỳnh Hoàng Long 07/02/2007 Nam 0914627416
17 Trương Thị Khánh Ly 05/03/2007 Nữ 0866167977
18 Lê Tiến Mạnh 12/09/2007 Nam 0988302096
19 Võ Thị Trà My 28/12/2007 Nữ 0389214552
20 Phùng Tiến Ngọc 23/01/2007 Nam 0983702579
21 Nguyễn Hà Khôi Nguyên 28/12/2007 Nam 0365262897
22 Nguyễn Hữu Nhật 25/03/2007 Nam 0985855214
23 Ngô Ngọc Quỳnh Như 31/12/2007 Nữ 0902379698
24 Nguyễn Văn Phi 19/10/2007 Nam 0387113236
25 Trương Lê Quân 06/07/2007 Nam 0385008059
26 Bùi Thị Quyên 29/01/2007 Nữ 0366072648
27 Trương Võ Thúy Quyên 21/04/2007 Nữ 0974053427
28 Nguyễn Thị Thu Thảo 11/03/2007 Nữ 0764202607
29 Phạm Thị Mai Thoa 30/09/2007 Nữ 0365391233
30 Lê Ngọc Thùy Trâm 27/02/2007 Nữ 0983209145
31 Nguyễn Thị Thùy Trinh 25/01/2007 Nữ 0393535688
32 Trịnh Minh Tuấn 24/03/2007 Nam 0367653381
33 Phan Hồng Vi 15/08/2007 Nữ 0969547527
34 Lê Thị Thanh Vy 22/02/2007 Nữ 0386321447
35 Nguyễn Thị Kim Yến 17/02/2007 Nữ 0337477846
36 Nguyễn Xuân Bảo Yến 10/12/2007 Nữ 0365364165

DANH SÁCH LỚP 9A2
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú
1 Lê Hoàng Anh 01/06/2007 Nam 0949134815
2 Nguyễn Thị Kim Anh 10/09/2007 Nữ 0327980787
3 Trần Mạnh Dũng 15/12/2005 Nam 0382423206
4 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 27/06/2007 Nữ 0383159252
5 Võ Thành Đạt 28/12/2005 Nam 0985397175
6 Lê Trọng Hải Đăng 05/03/2007 Nam 0779373454
7 Phạm Văn Đông 02/08/2007 Nam 0335812766
8 Lê Như Đức 02/09/2003 Nam 0973253212
9 Nguyễn Trung Hiếu 03/04/2007 Nam 0969404650
10 Trương Thị Minh Hiếu 11/10/2007 Nữ 0367741640
11 Nguyễn Minh Huy 09/12/2007 Nam 0978467134
12 Lê Anh Kiệt 02/04/2007 Nam 0372775352
13 Võ Thị Kiều Linh 09/04/2007 Nữ 0376972119
14 Lê Trung Nguyên 09/12/2007 Nam 0386414635
15 Nguyễn Thị Yến Nhi 25/02/2007 Nữ 0828247160
16 Nguyễn Đức Phát 26/01/2007 Nam 0393578044
17 Hồ Thị Thanh Phương 06/12/2007 Nữ 0339048941
18 Lê Văn Phương 21/02/2007 Nam 0357467697
19 Phan Công Quang 03/09/2006 Nam 0348756106
20 Trương Phạm Quy 08/03/2007 Nam 0978436059
21 Trần Mạnh Sĩ 05/03/2007 Nam 0382423206
22 Trần Thị Thảo 10/11/2007 Nữ 0326003273
23 Đỗ Ngọc Thế 26/06/2007 Nam 0774963843
24 Nguyễn Huỳnh Thu Thúy 01/11/2007 Nữ 0982216405
25 Hồ Thị Quỳnh Trâm 05/11/2007 Nữ 0971337429
26 Dương Thanh Trung 02/12/2007 Nam 0373184163
27 Nguyễn Công Trử 05/07/2007 Nam 0353934937
28 Lê Thị Cẩm Tú 14/11/2007 Nữ 0973739394
29 Phan Khắc Tú 12/01/2007 Nam 0396655047
30 Nguyễn Anh Tuấn 17/12/2007 Nam 0362581836
31 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 26/12/2007 Nữ 0355507141
32 Phạm Thị Thanh Tuyền 15/12/2007 Nữ 0329560473

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

binhdinhlogo
 
btv
 
 
 
 
Văn bản mới

90/2020/NĐ-CP

Nghị định 90 về đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Lượt xem:1290 | lượt tải:299

1510/SGDĐT-VP

CV phòng, chống dịch Covid 19 của Sở GD-ĐT Bình Định

Lượt xem:1193 | lượt tải:183

448/UBND-VX

CV phòng phòng, chống Covid 19 trên địa bàn huyện

Lượt xem:1043 | lượt tải:180

140/GDĐT-VP

CV phòng, chống dịch Covid 19 của Phòng GD-ĐT Hoài Ân

Lượt xem:1118 | lượt tải:174

4915-UBND

Công văn của UBND tỉnh Bình Định về phòng chống dịch Covid-19

Lượt xem:1263 | lượt tải:160
Videos
 Thống kê
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay332
  • Tháng hiện tại7,729
  • Tổng lượt truy cập855,729

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ÂN MỸ 
Địa chỉ: Long Quang, Ân Mỹ, Hoài Ân, Bình Định
Điện thoại: 0256.3874.779
Email: c2anmyha.binhdinh@moet.edu.vn
Chịu trách nhiệm: ThS. Nguyễn Hữu Duy - HT

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây