Kế hoạch dạy thêm HK1 2020-2021

Thứ hai - 30/11/2020 05:27
KẾ HOẠCH
Tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường
Học kỳ 1-  Năm học 2020-2021
Căn cứ công văn 798/SGDĐT-GDTrH ngày 06/05/2020 của Sở GD-ĐT Bình Định về việc hướng dẫn thực hiện tổ chức và quản lý dạy thêm, học thêm trong nhà trường;
Căn cứ công văn 87/GDĐT- CM ngày 31/5/2020 của Phòng GD-ĐT Hoài Ân V/v hướng dẫn thực hiện tổ chức và quản lý dạy thêm, học thêm trong nhà trường;
Trường THCS Ân Mỹ xây dựng kế hoạch tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường học kỳ 1 -  năm học 2020-2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  - Hỗ trợ về kiến thức, kỹ năng nhằm giúp học sinh yếu kém theo kịp chương trình; bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho học sinh giỏi, giúp các em dự thi các kỳ thi chọn học sinh giỏi, kiểm tra giữa kỳ, cuối kì, chuẩn bị thi tuyển sinh vào lớp 10.
- Góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kĩ năng, giáo dục nhân cách của học sinh; không cắt giảm nội dung chương trình chính khóa để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa.
- Đối tượng học thêm là học sinh có nhu cầu học thêm, tự nguyện học thêm và được gia đình học sinh đồng ý.
II. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG
1. Lực lượng giáo viên
- Có đủ sức khỏe, trình độ, năng lực chuyên môn từ khá trở lên, có nguyện vọng, lòng nhiệt tình trách nhiệm khi tham gia dạy thêm trong nhà trường.
- Có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật; hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại cơ quan công tác.
   (Có danh sách và đơn đăng ký tham gia dạy thêm kèm theo)
2. Học sinh
Học sinh có nguyện vọng học thêm phải viết đơn xin học thêm gửi nhà trường; cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ (sau đây gọi chung là cha mẹ học sinh) có con em xin học thêm trực tiếp ký, ghi cam kết với nhà trường về dạy thêm, học thêm vào đơn xin học thêm và chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.
Đối tượng: học sinh Khá và Giỏi; học sinh Trung bình và Yếu.
3. Địa điểm và cơ sở vật chất
Tổ chức dạy thêm, học thêm tại Trường THCS Ân Mỹ đảm bảo an toàn cho người dạy và người học; ở xa những nơi phát sinh các hơi khí độc hại, khói, bụi, tiếng ồn; ở xa các trục đường giao thông lớn.
 Trường tổ chức dạy thêm trái buổi với buổi học chính thức, vào các ngày trong tuần (trừ chủ nhật)  
Cơ sở vật chất có 10 phòng, thiết bị dạy học đủ số lượng thiết bị tối thiểu theo quy định, đảm bảo cho công tác dạy  học 2 ca và tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường.
Cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, có sân chơi bãi tập phù hợp đủ điều kiện để học sinh vui chơi, học tập và rèn luyện.
4.Tổ chức lớp
Căn cứ nhu cầu và xét đơn đăng ký của học sinh, biên chế thành 9 lớp học thêm. Cụ thể: - Khối 6: 2 lớp (01 lớp trình độ khá và giỏi; 01 lớp trình độ trung bình và yếu)
             - Khối 7: 3 lớp (01 lớp trình độ khá và giỏi; 02 lớp trình độ trung bình và yếu)
   - Khối 8: 2 lớp (01 lớp trình độ khá và giỏi; 01 lớp trình độ trung bình và yếu)
   - Khối 9: 2 lớp  (01 lớp trình độ khá và giỏi; 01 lớp trình độ trung bình và yếu)
 
Lớp Toán Văn Anh Tổng tiết/
1 tuần
Tổng tiết/
4 tuần 
Ghi chú
6A 2 2 4 8 32  
6B 2 4 4 10 40  
7A 4 4 3 11 44  
7B 4 4 4 12 48  
7C 4 4 4 12 48  
8A 4 4 2 10 40  
8B 4 4 2 10 40  
9A 4 4 4 12 48  
9B 4 3 3 10 40  
- Phân công nhiệm vụ ban quản lý dạy thêm học thêm (có quyết định kèm theo)
- Phân công giảng dạy:
TT Họ tên giáo viên dạy Phân công chuyên môn Số tiết Ghi chú
1 Phạm Quốc Trung Toán (6A, 6B, 9A, 7A, 7B, 7C) 20  
2 Trần Hải Viễn Toán (9B, 8A, 8B) 12  
3 Văn Thị Hải NNgữ (9A, 9B 7  
4 Đỗ Phương Thảo NNgữ (6A, 6B, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B) 23  
5 Phạm Thị Ngọc Diệp Văn (9A, 9B, 8A, 8B) 15  
6 Hoàng Thị Phương Thảo Văn (6A, 6B, 7A, 7B, 7C) 18  

- Thời gian bắt đầu dạy: Từ ngày 30/11/2020.
- Phân công giáo viên phụ trách lớp:
 
TT Họ tên giáo viên dạy Phụ trách lớp Ghi chú
1 Bùi Long Thuần 6A  
2 Hoàng Thị Phương Thảo 6B  
3 Trần Quốc Hưng 7A  
4 Võ Xuân Vũ 7B  
5 Phạm Chấn Hải 7C  
6 Trần Hải Viễn 8A  
7 Phạm Thị Ngọc Diệp 8B  
8 Phạm Quốc Trung 9A  
9 Tô Thành Khẩn 9B  
Thời khóa biểu (có bảng kèm theo)
5. Kế hoạch dạy học của giáo viên (đính kèm theo từng lớp)
III. KINH PHÍ
1. Mức thu: Mỗi học sinh nộp 4.000 đồng/tiết, theo mức thỏa thuận giữa phụ huynh học sinh với nhà trường.
Tổ chức thu chi thông qua bộ phận kế toán và thực hiện thanh toán đúng quy định tài chính hiện hành, giáo viên dạy thêm không trực tiếp thu, chi tiền dạy thêm, học thêm.          2.  Mức chi: Tỉ lệ chi tiền dạy thêm được bàn bạc thống nhất bằng văn bản, thông qua trong cuộc họp liên tịch và Hội nghị viên chức để Quyết định đưa vào Quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo không trái pháp luật Nhà nước.  Cụ thể:
- Chi cho giáo viên trực tiếp giảng dạy: 75%
- Chi cho công tác quản lí tổ chức: 10%.
- Chi tiền điện, nước, văn phòng phẩm, sửa chữa mua sắm cơ sở vật chất trường học: 8%.
- Chi cho thuế DN: 2%
- Phúc lợi: 5%
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành lập ban chỉ đạo của đơn vị (có quyết định kèm theo)
2. Phân công nhiệm vụ quản lý, tài chính (thu, chi), bảo vệ, phục vụ.
- Hiệu trưởng có trách nhiệm quản lý chặt chẽ hoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định; xét duyệt, chấp thuận cho cán bộ, giáo viên của đơn vị có đủ tiêu chuẩn được tham gia dạy thêm.
 - Hiệu trưởng điều hành giáo viên và thời khoá biểu, quản lý CSVC, tổng hợp buổi dạy, quản lý hồ sơ dạy thêm; tổng hợp danh sách cán bộ, giáo viên của đơn vị đăng ký tham gia dạy để quản lý và báo cấp trên.
- Hiệu Trưởng có trách nhiệm quản lý tổ chức tốt việc dạy và học chính khóa; đảm bảo tuyệt đối không cắt xén nội dung, chương trình dạy học đã được quy định để dành cho dạy thêm học thêm. Thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ việc cho điểm, đánh giá HS nhằm ngăn chặn hiện tượng tiêu cực trong dạy thêm học thêm; kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm các quyết định về dạy thêm học thêm; chịu sự thanh tra, kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định, Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Ân về chất lượng dạy học, về thu chi tài chính; định kỳ tổng kết và báo cáo tình hình dạy thêm học thêm với cơ quan quản lý và hội đồng trường.
- Trách nhiệm của giáo viên tham gia thực hiện dạy thêm:
+ Chịu trách nhiệm thực hiện các quy định chung của ngành và các quy định liên quan về dạy thêm, học thêm trong nhà trường.
+ Nêu cao ý thức, đạo đức nghề nghiệp; hoàn thành trách nhiệm giảng dạy và giáo dục học sinh trong và ngoài giờ chính khóa. Chuẩn bị kỹ nội dung, chương trình và phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học thêm.
+ Không có bất cứ hình thức nào ép buộc học sinh lớp mình đang giảng dạy phải tham gia học thêm.
+  Lên kế hoạch và soạn giáo án đầy đủ trước khi lên lớp dạy thêm.
- Đối với giáo viên chủ nhiệm:
+ Triển khai cho học sinh đăng ký theo đơn và danh sách để nhà trường tổng hợp và bố trí lớp.
+ Thường xuyên động viên, nhắc nhở học sinh đi học thêm đầy đủ, đúng giờ, nghiêm túc trong giờ sinh hoạt lớp. 
+ Có nhận xét, đánh giá về việc học thêm của học sinh; tuyên dương những học sinh học đầy đủ, tiến bộ; phê bình những học sinh tự ý vắng học, thông báo cho phụ huynh biết để nhắc nhở con mình đi học đầy đủ.
Trên đây là kế hoạch tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường học kỳ 1, năm học 2020-2021, đề nghị các bộ phận có liên quan trong nhà trường tổ chức thực hiện./.
                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

binhdinhlogo
 
btv
 
 
 
 
Văn bản mới

90/2020/NĐ-CP

Nghị định 90 về đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Lượt xem:31 | lượt tải:12

1510/SGDĐT-VP

CV phòng, chống dịch Covid 19 của Sở GD-ĐT Bình Định

Lượt xem:47 | lượt tải:10

448/UBND-VX

CV phòng phòng, chống Covid 19 trên địa bàn huyện

Lượt xem:25 | lượt tải:8

140/GDĐT-VP

CV phòng, chống dịch Covid 19 của Phòng GD-ĐT Hoài Ân

Lượt xem:20 | lượt tải:8

4915-UBND

Công văn của UBND tỉnh Bình Định về phòng chống dịch Covid-19

Lượt xem:30 | lượt tải:14
Videos
 



Thống kê
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay188
  • Tháng hiện tại3,084
  • Tổng lượt truy cập17,626

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ÂN MỸ 
Địa chỉ: Long Quang, Ân Mỹ, Hoài Ân, Bình Định
Điện thoại: 0256.3874.779
Email: c2anmyha.binhdinh@moet.edu.vn
Chịu trách nhiệm: ThS. Nguyễn Hữu Duy - HT

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây